Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene gebruiksvoorwaarden en waarschuwing

Elke gebruiker die toegang heeft tot de diensten en cursussen die door ALTISSIA international S.A. op het Brulingua-platform worden aangeboden, verplicht zich zonder voorbehoud tot het respecteren van deze algemene gebruiksvoorwaarden die hem/haar zijn voorgelegd en die hij/zij moet accepteren alvorens toegang te krijgen tot de diensten.

ALTISSIA international S.A. behoudt zich het recht voor om een gebruiker (tijdelijk of definitief) de toegang te weigeren of om het account van een gebruiker te verwijderen die deze algemene gebruiksvoorwaarden niet in acht neemt.

ALTISSIA International S.A. is vrij om de algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment aan te passen. Elke gebruiker dient derhalve de versie te raadplegen die op dat moment online staat, welke automatisch de laatste versie zal zijn van de genoemde algemene gebruikswaarden die permanent beschikbaar zijn.

 

2. Toegang tot en registratie voor de diensten

2.1. Plaats van levering

Het gebruik van de diensten vindt uitsluitend op afstand plaats. De gebruiker kiest zelf zijn leeromgeving (thuis, kantoor, …).

 

2.2. Gebruik van diensten

Om toegang te krijgen tot de verschillende cursussen en diensten moet de gebruiker zich registreren volgens de omschreven procedure. Hij moet een e-mailadres invoeren en een persoonlijk wachtwoord waarmee hij toegang krijgt tot de diensten.
De registratie voor en het gebruik van de cursussen is gratis voor alle werkzoekenden die zijn ingeschreven bij Actiris en voor alle personen ouder dan 18 jaar (alsmede ontvoogde minderjarigen en minderjarigen in een alternerende beroepsopleiding) die woonachtig zijn in de 19 Brusselse gemeenten.

 

2.3. Tijden

Indien de gebruiker in het bezit is van zijn gebruikersnaam en wachtwoord heeft hij 24 per dag en 7 dagen per week toegang tot de diensten. Wegens onderhoud kan ALTISSIA International S.A. ertoe besluiten om de dienst of een deel ervan stop te zetten. De gebruiker gaat akkoord met deze tijdelijke onbereikbaarheid van de diensten zonder recht te hebben op schadevergoeding in welk vorm dan ook.

 

2.4. Vereiste apparatuur

De gebruiker is ervan op de hoogte dat hij minimaal aan de volgende systeemvereisten moet voldoen:


Microsoft Windows Vista, Seven, 8, 10 of hoger;

Mac OS X 10.10 of hoger


Schermresolutie: 1024×768 of hoger


512 MB RAM of meer


Standaard geluidskaart
Luidsprekers of koptelefoon


Google Chrome; Safari; Firefox; IE 11 of hoger; Opera  
Breedband

internetverbinding (ADSL/kabel)


Een werkend e-mailadres


ALTISSIA International S.A. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij problemen met de toegang tot de diensten als de gebruiker niet aan de minimale configuratievereisten voldoet.

 

2.5. Registratie

Tijdens de online registratie is de gebruiker verplicht de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken: naam, voornaam, persoonlijk e-mailadres, leeftijd, geslacht, woonplaats/hoofdverblijfplaats, zijn positie (werkzoekende ingeschreven bij Actiris, werkend, minderjarige in alternerende beroepsopleiding, ontvoogde minderjarige) alsmede een gebruikersnaam en een geheim wachtwoord. 
Daarnaast verplicht de gebruiker zich met deze registratie om zijn persoonsgegevens te actualiseren die tijdens de online registratie zijn verstrekt. De rechten voor de toegang tot en het gebruik van de diensten zijn niet overdraagbaar. De gebruiker wordt geïdentificeerd aan de hand van een gebruikersnaam (login) en een wachtwoord die geheel onder zijn verantwoordelijkheid vallen. De gebruiker verplicht zich om zijn gebruikersnaam geheim te houden.

 

2.6. Gebruik van cookies

ALTISSIA International S.A. behoudt zich het recht voor om, voor een goede werking van de diensten, cookies te plaatsen in de computer van de gebruiker. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die de meeste internetsites op uw harddisk zetten om u te herkennen bij een volgend bezoek. De site van ALTISSIA International S.A. maakt gebruik van cookies om u gemakkelijker te kunnen identificeren wanneer u de site bezoekt.

 

3. Geheimhouding – bescherming van de privacy

ALTISSIA International S.A. verplicht zich om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen conform de wettelijke regelingen die gelden op nationaal en internationaal niveau en met name de Belgische wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Geen enkele persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker (adres, e-mail, geboortedatum, demografische gegevens, identificatiegegevens, etc.) zal worden verwerkt zonder dat de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.
Alleen een algemene en anonieme verwerking van de gegevens voor statistische doeleinden kan zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden uitgevoerd.

 

4. Inhoud van de diensten

De diensten die door ALTISSIA International S.A. worden geleverd zijn beschreven op de pagina’s van de internetsite www.brulingua.brussels.

 

5. Beperking van de aansprakelijkheid

ALTISSIA International S.A. garandeert dat de diensten die ter beschikking worden gesteld aan de gebruiker voldoen aan de technische eisen en de hoogste veiligheidsnormen. ALTISSIA International S.A. kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele directe of indirecte schade, zoals exploitatieverlies, gegevensverlies, etc., die de gebruiker heeft opgelopen door een verkeerde werking van het Brulingua-platform. Er wordt door ALTISSIA International S.A. geen enkele garantie verleend aan de gebruiker van de diensten. In het algemeen kan ALTISSIA International S.A. in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, ongevallen, als sanctie opgelegde schadevergoedingen, secundaire schade, bijzondere schade, of voor alle overige nadelige gevolgen in welke vorm dan ook, in het bijzonder schade als gevolg van het verlies van het gebruik of verlies van gegevens voor het gebruik van de diensten, en evenmin voor vertragingen met betrekking tot het gebruik van het Brulingua-platform of de onmogelijkheid om deze laatste te gebruiken.

 

6. Geschillen

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beslecht, geïnterpreteerd en toegepast volgens het Belgisch recht. In geval van onenigheid of een verschil dat voortvloeit uit dit contract, zal alleen het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen uitsluitend de rechterlijke instanties van Nijvel bevoegd zijn.

 

7. Intellectueel eigendom

Het Brulingua-platform en de inhoud ervan zijn het exclusieve eigendom van ALTISSIA International S.A.
ALTISSIA International S.A. is eveneens en het in bijzonder eigenaar, of houder van de rechten, van de softwareprogramma’s, teksten, bewegende en niet-bewegende beelden en illustraties, foto’s, geluid, knowhow, video’s, via download beschikbare documenten, de structuur van de website van het Brulingua-platform en van alle overige elementen waaruit de site en het platform van Brulingua zijn opgebouwd.
ALTISSIA International S.A. verleent de gebruiker uitsluitend een persoonlijk recht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is om de hierboven omschreven inhoud, en meer in het algemeen het Brulingua-platform, te raadplegen. Dit recht gaat niet gepaard met de overdracht van intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook.
Alle informatie op het Brulingua-platform mag bijgevolg op geen enkele wijze worden gepubliceerd, veranderd of verspreid in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALTISSIA International S.A. Elke weergave of reproductie, evenmin gedeeltelijk, van het volledige of een deel van het Brulingua-platform, in welke vorm dan ook, waaronder een fotokopie, foto, microfilm, magneetband, disk of elk overig elektronisch middel, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALTISSIA International S.A verboden.

 

Logo Actiris NL
Logo Bruxelles Formation
Logo Huis van het Nederlands
Logo VDAB