Algemene gebruiksvoorwaarden

BRULINGUA_SEPARATOR

1. Algemene gebruiksvoorwaarden en waarschuwing

Het Brulingua-platform is een dienst om online talen (Nederlands, Engels, Duits en Frans) te leren (het ‘Brulingua-platform’) die wordt uitgevoerd door het bedrijf ALTISSIA INTERNATIONAL SA (ALTISSIA) uit naam en voor rekening van de dienst voor arbeidsbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , (‘ACTIRIS’ – avenue de l’Astronomie 14 te 1210 Brussel, BCE: 0239.843.188) en die is bestemd voor cursisten die als werkzoekende zijn ingeschreven bij ACTIRIS en voor mensen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en 18 jaar en ouder zijn en voor minderjarigen in een leerwerktraject en ontvoogde minderjarigen. (‘Cursist’).

Iedere cursist die gebruik maakt van de diensten en cursussen die door ALTISSIA op het Brulingua-platform worden aangeboden uit naam en voor rekening van ACTIRIS verplicht zich tot de onvoorwaardelijke inachtneming van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van het Brulingua-platform (de ‘EULA’) die voorafgaand ter acceptatie aan de cursist worden voorgelegd voordat er toegang kan worden verkregen tot de diensten van het Brulingua-platform.

ACTIRIS en ALTISSIA kunnen de EULA regelmatig bijwerken. Zodra deze online worden gezet, zijn ze van toepassing op de toegang van de cursist tot het Brulingua-platform. Daarom wordt cursisten gevraagd om deze regelmatig in te zien.

 

2. Toegang tot en registratie voor de diensten

2.1. Gebruikslicentie van het Brulingua-platform

ACTIRIS geeft de cursist toestemming om het Brulingua-platform te gebruiken volgens de bepalingen van de onderhavige EULA (de ‘licentie’). De licentie is gratis, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en is afhankelijk van de strikte naleving van de EULA door de cursist.

De licentie wordt aan de cursist verstrekt voor de duur die is bepaald in artikel 2.2.

 

2.2. Bepalingen voor toegang

Het gebruik van het Brulingua-platform is uitsluitend voorbehouden aan:

 • cursisten die als werkzoekende zijn ingeschreven bij ACTIRIS; de licentie blijft net zo lang geldig als de inschrijvingsduur bij ACTIRIS en dan nog eens 6 maanden na de datum van uitschrijving bij ACTIRIS;
 • alle inwoners van 18 jaar en ouder die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die werken of die de leeftijd hebben om te werken, evenals minderjarigen die naar school gaan in een leerwerktraject en minderjarigen die als ontvoogd worden aangemerkt en die werken; de licentie blijft geldig voor de gehele duur van het BRULINGUA-project.

Door inschrijving bij het Brulingua-platform verklaart de cursist dat hij voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden.

Het Brulingua-platform is toegankelijk via de internetsite van Brulingua (www.brulingua.be de ‘Site) of de mobiele Brulingua-app (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altissia.brulingua en https://apps.apple.com/us/app/id1522464578 – de ‘App’) na het aanmaken van een persoonlijk account volgens de bepalingen van artikel 2.5. van de onderhavige EULA.

Het gebruik van het Brulingua-platform vindt uitsluitend op afstand plaats via een openbare verbinding, of een computer of een ander persoonlijk particulier apparaat (tablet, telefoon enz.) (het ‘apparaat’).

 

2.3. Tijden

De cursist heeft met een eigen inlognaam en wachtwoord 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot de diensten. Wegens onderhoud kan ALTISSIA besluiten om het gebruik van het Brulingua-platform of een deel van de diensten daarop te onderbreken.

 

2.4. Benodigde apparatuur

Het apparaat van de cursist moet voldoen aan de volgende minimale systeemvereisten:

 • Mediumneutraal: computers, tablets en smartphones.
 • Webbrowsers: elke webbrowser met een marktaandeel van ten minste 2% op de Europese markt (http://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/europe); op dit moment in 2020 zijn dat:
  • Google Chrome;
  • Safari;
  • Mozilla Firefox;
  • Microsoft Edge;
  • Samsung Internet;
  • Opera.
 • Plug-ins: er is geen plug-in nodig.
 • Besturingssysteem:
  • Computers: Windows 10 en hoger, Linux en MAC OS X®;
  • Tablets en smartphones: Android, iOS en Windows (actuele versies).
 • Bandbreedte: > 0,5 Mbps (dat wil zeggen een 3G-verbinding met weinig capaciteit). Er wordt echter een bandbreedte van 2Mbps aanbevolen om een optimaal gebruik van het platform te garanderen.
 • Minimale schermresolutie: 320×568 px
  De applicaties MS Office (alle versies), Open Office en PDF-programma’s worden ondersteund voor het inzien van documenten die van het platform kunnen worden gedownload (verklaringen, gidsen voor cursisten enz.). Voor het gebruik van de inhoud is geen toekenning van beheersrechten nodig, zoals ‘Power user’ of ‘beheerder’ van het apparaat. Er hoeven geen bestanden van ongeacht welk type (MP3, video enz.) te worden gedownload op een externe site. Alle media staan op geheel beveiligde wijze op onze centrale server. Alle resultaten worden rechtstreeks op onze servers opgeslagen. Er is dus geen randapparatuur of mobiele drager nodig voor optimaal gebruik van het platform.

Het Brulingua-platform en de niveautest zijn compatibel met de meeste standaard browsers die worden gebruikt op tablets en smartphones met de besturingssystemen Android® (Google) en iOS® (Apple) en hebben een optimale compatibiliteit met de laatste versies van die besturingssystemen. Alle instrumenten zijn ontworpen in Responsive Web Design.

De instrumenten zijn ook beschikbaar als mobiele app voor iOS en Android. De applicaties zijn compatibel met de laatste versies van de besturingssystemen iOS en Android, die in Europa een totaal marktaandeel van meer dan 75% hebben.

ACTIRIS en/of ALTISSIA kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij problemen met de toegang tot en/of het gebruik van het Brulingua-platform als het apparaat van de cursist niet voldoet aan deze minimale configuratie.

 

2.5. Persoonlijk account

Iedere cursist die toegang wil krijgen tot de diensten van het Brulingua-platform moet zich identificeren door een persoonlijk account aan te maken (het persoonlijke account’). Bij het aanmaken van een persoonlijk account moet de cursist de volgende persoonlijke informatie verstrekken: voornaam, achternaam, een privé-e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postcode van de woonplaats, status (actief/non-actief) en een geheim wachtwoord.
De cursist verplicht zich tot het onverwijld actualiseren van de gegevens die hij heeft verstrekt bij zijn onlineregistratie. De verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving en in het bijzonder in overeenstemming met het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in artikel 3 (het ‘vertrouwelijkheidsbeleid’). De cursist verklaart dat de verstrekte informatie volledig en exact is en zorgt dat deze actueel blijft in het geval van wijzigingen. De gebruikersnamen en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. De cursist verplicht zich er daarom toe om het wachtwoord van zijn persoonlijke account geheim te houden en dit niet bekend te maken. De cursist die een persoonlijk account aanmaakt, aanvaardt verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die zich afspelen op het Brulingua-platform in verband met zijn persoonlijke account. Indien de cursist de EULA niet naleeft, behoudt ACTIRIS zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en om ongeacht welke reden, zijn persoonlijke account in te trekken.

 

2.6. Gebruik van cookies

Het gebruik van cookies op het Brulingua-platform wordt uitgebreid beschreven in het gedeelte Cookies.

 

3. Vertrouwelijkheid – bescherming van de privacy

ALTISSIA verwerkt alleen de persoonsgegevens uit naam en voor rekening van ACTIRIS en op basis van haar instructies. ACTIRIS is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen de cursisten van het Brulingua-platform het vertrouwelijkheidsbeleid van ACTIRIS raadplegen dat beschikbaar is op https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/politique-de-confidentialite/ en/of rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van ACTIRIS:

 • Per e-mail:
  DPO@actiris.be (met als onderwerp RGPD)
 • Per post:
  Actiris, ter attentie van de DPO
  Avenue de l’Astronomie, 14
  1210 Saint-Josse-ten-Noode

 

4. Je account verwijderen

Volg de onderstaande stappen om je account definitief te verwijderen. Opgelet, deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
1. Terwijl je ingelogd bent op het platform, selecteer je de sectie “Instellingen” in het navigatiemenu rechtsboven.
2. Selecteer de knop “Mijn account verwijderen” en bevestig je wens om je account permanent te verwijderen.

 

5. Inhoud van de diensten

De diensten die door ALTISSIA op het Brulingua-platform worden geleverd uit naam en voor rekening van ACTIRIS, worden beschreven op de openbare pagina’s van de internetsite www.brulingua.be.

Deze omvatten:

 • toegang tot de diensten voor het leren van talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels) die worden verleend op basis van een zelfstudiemethode;
 • toegang tot een persoonlijke ruimte waar de cursist de behaalde resultaten kan bekijken voor elke oefening en in het algemeen, evenals de geleerde vaardigheden en zijn voortgangsniveau;
 • toegang tot onlinebegeleiding (Live Classes);
 • toegang tot persoonlijke follow-up in de vorm van gerichte berichten op basis van de voortgang en rechtstreeks afkomstig van een coach die moedertaalspreker is (Web Coaching);
 • toegang tot door de coach geplande sessies om 30 minuten lang per telefoon of videoconferentie te spreken in uw leertaal (Phone Coaching – niet beschikbaar in het Duits); toegang tot Phone Coaching is alleen voor cursisten die regelmatig oefenen op het Brulingua-cursusplatform;
 • technisch-pedagogische begeleiding die bestaat uit een introductie bij het platform, een online-helpinstrument, een gebruikersgids en een helpdesk die bereikbaar is per e-mail of telefoon.

 

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

ALTISSIA garandeert dat de cursist altijd toegang kan krijgen tot het Brulingua-platform, onder voorbehoud van de volgende gevallen: geplande onderhoudsperiode waarover de cursist wordt geïnformeerd; periode die nodig is voor het opnieuw beschikbaar stellen van het platform of om een gebrek in het functioneren te herstellen. In zo’n geval stelt ALTISSIA alles in het werk om ervoor te zorgen dat het Brulingua-platform zo snel mogelijk weer beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast, rekening houdend met de gratis verstrekking van de licentie, aanvaardt de cursist deze tijdelijke onderbreking van de toegang tot het Brulingua-platform en ziet af van elk verhaal op grond hiervan.

ALTISSIA zet zich ervoor in om te zorgen voor de veiligheid van de site, de app en het Brulingua-platform door zich te houden aan de maximale technische vereisten en beveiligingsnormen. Rekening houdend met de gratis verstrekking van de licentie, kan noch ALTISSIA, noch ACTIRIS aansprakelijk worden gesteld bij tijdelijke niet-beschikbaarheid van informatie die daarop verschijnt en/of in het geval dat er een virus in de site of de app zit. Noch ALTISSIA, noch ACTIRIS aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade aan een apparaat, evenmin als directe of indirecte schade, zoals bedrijfsverlies of gegevensverlies, die wordt geleden door de cursist door het gebruik van de site, de app en het Brulingua-platform.

 

7. Geschillen

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgische recht. In het geval van onenigheid of een geschil dat voortvloeit uit de onderhavige overeenkomst, is alleen het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken in Brussel exclusief bevoegd.

 

8. Intellectueel eigendom

Alle onderdelen van de site, de app en het Brulingua-platform zijn het exclusieve eigendom van ACTIRIS en/of van ALTISSIA. Alle beeldmerken, logo’s, illustraties, afbeeldingen, video’s, tekeningen en modellen op de site, de app en het Brulingua-platform, ongeacht of deze al dan niet gedeponeerd zijn, zijn en blijven het exclusieve eigendom van ACTIRIS en/of van ALTISSIA en/of van hun partners. Het geheel of gedeeltelijk overnemen, downloaden, wijzigen of gebruiken van onderdelen van de site, de app, het Brulingua-platform of gegevensbestanden door ongeacht welk procedé is verboden, behalve met nadrukkelijke toestemming van ACTIRIS en ALTISSIA op basis van een schriftelijke overeenkomst.

 

9. Links

Verwijzingen op de site, in de app en op het Brulingua-platform naar andere sites of naar producten of diensten van derde partijen vormen geen aanbeveling van die producten, diensten of derden. Noch ALTISSIA, noch ACTIRIS is aansprakelijk voor de inhoud van de genoemde sites en de links die op die sites staan. De cursisten gebruiken deze links op eigen verantwoordelijkheid en dienen de algemene voorwaarden van die sites in acht te nemen.